1.AVG)Privacyverklaring:

Stichting Kyanno voor Kinderen met een Toekomst(SKVKMET)helpt kansarme  kinderen in Suriname, Sint Maarten, Indonesië en eventueel Nederland om hun toekomst te verbeteren. Met deze privacyverklaring maken wij je duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij jouw privacy beschermen, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden wij de informatie aan jou of aan anderen verstrekken. Stichting Kyanno voor Kinderen met een Toekomst vindt de bescherming van de persoonsgegevens van haar vrijwilligers, donateurs, sponsoren en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootste mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. SKvKMET houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacywetgeving. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stichting Kyanno voor kinderen met een toekomst te Almere.

2. Verwerking persoonsgegevens
In deze privacyverklaring lichten wij toe aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen. Welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Als stichting zijn wij verplicht om extra maatregelen te nemen als wij persoonsgegevens over klanten, personeel of andere personen vastleggen of gebruiken. Dat staat in de Europese privacywetgeving.

 

3. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct over iemand gaan of die naar iemand te herleiden zijn, bijvoorbeeld:

  • naam

  • adres

  • telefoonnummer

  • E-mail

  • Burgerservicenummer

  • IBAN nummer

  • Geboortedatum, enz.

U mag deze gegevens niet zomaar gebruiken. U moet hiervoor volgens de privacywetgeving een goede reden, een grondslag, hebben. Het mag bijvoorbeeld als uw klant of personeel toestemming heeft gegeven of omdat het echt nodig is om een overeenkomst uit te voeren. U heeft bijvoorbeeld het adres van uw klant nodig om uw product te kunnen leveren.
De informatie op de website is bedoeld voor mensen en bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. KvK nummer 78469090.


4. Doorgeven van uw persoonsgegevens
Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren of indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

5. Websites van andere partijen

Op de website van SKvKMET tref je links aan naar andere websites. De stichting  is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die je bezoekt.

 

6.Social media

Stichting Kyanno voor Kinderen met een Toekomst is op verschillende social media te vinden, zoals Facebook, Whatsapp en Instagram. Wanneer je ons volgt op social media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens. De stichting doet haar best om door middel van formulieren alle rechthebbenden met betrekking tot (foto, materiaal) te achterhalen. Wanneer iemand meent dat zijn of haar materiaal of foto zonder voorafgaande toestemming op onze website geplaatst is, verzoeken wij contact met ons op te nemen stichtingkyanno@gmail.com

6.DONEREN
Als je geld doneert aan Stichting Kyanno voor Kinderen met een Toekomst, kunnen wij persoonsgegevens zoals contact- en betaalgegevens registreren. Gegevens van sponsoren worden gebruikt om donaties uit te voeren, om je te informeren over nieuws, acties en events van SKvKMET en voor fondsenwerving.

6.1 Doneren via Tikkie
SKvKMET biedt donateurs de mogelijkheid om ook via Tikkie te doneren. Dit betreft een eenmalige donatie. De beschikbare gedeelde informatie vanuit de bank en/of extra ingevulde gegevens door de donateur zelf worden opgenomen in onze administratie.
Van vrijwilligers registeren wij contactgegevens zoals geslacht, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Afhankelijk van de activiteit waarvoor je jezelf als vrijwilliger aanmeldt, zullen wij aanvullende gegevens registeren als dit nodig is voor het uitvoeren van de betreffende activiteiten. Jouw gegevens worden in de toekomst ook gebruikt om een bijdrage te leveren. Jouw persoonsgegevens zullen uiterlijk vijf jaar na het beëindigen van jouw vrijwilligerswerk worden verwijderd. 

7. Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door onze stichting worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de onderstaande rechten gebruik maken.
Dit doet u door een  aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

7.1Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

7.2 Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.
Houd er alsjeblieft rekening mee dat jouw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt, uiterlijk binnen een maand.

8. BEVEILIGING:
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd. Degenen die bevoegd zijn om bij deze gegevens te komen is het dagelijks bestuur, Voorzitter en Penningmeester.
De stichting zou nimmer uw gegevens aan andere organisaties doorgeven.

9. Gebruik van informatie:
Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van Stichting Kyanno voor Kinderen met een Toekomst en mag onder geen enkel voorwaarde gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming van Stichting Kyanno voor Kinderen met een Toekomst.

10. Doorgifte buiten Europa:
Jouw persoonsgegevens worden alleen door Stichting Kyanno voor Kinderen met een Toekomst opgeslagen. Voor Derden wordt dit opgeslagen of verwerkt buiten de EER, indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

11. Bewaartermijnen:
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor SKvKMET de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Contact:

Voor vragen of opmerkingen aangaande de privacyverklaring kun je met ons contact opnemen via  stichtingkyanno@gmail.com
of via whatsapp (+31687944068)

Stichting Kyanno voor Kinderen met een Toekomst behoudt zich het recht voor deze DISCLAIMER/PRIVACY PROTOCOL aan te passen.