ANBI STATUS

De voorwaarden voor stichtingen met de ANBI-status worden in 2014 aangescherpt. Vanaf 1 januari 2014 worden ANBI’s verplicht tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet.  De ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken indien een instelling in gebreke blijft de vereiste informatie op internet te plaatsen. Het gaat dan onder meer om NAW-gegevens, het beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid.

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft dit voorstel naar de Tweede kamer gestuurd om de transparantie in de filantropische sector te bevorderen.  Hij wil de regelgeving voor ANBI’s zodanig wijzigen dat zij met ingang van 1 januari 2014 verplicht zijn om diverse gegevens openbaar te maken via internet. De ANBI kan deze gegevens op een eigen website publiceren maar mag daarvoor ook gebruikmaken van gemeenschappelijke voorzieningen die aangeboden worden door bijvoorbeeld de brancheorganisaties. Volgens het concept tot wijziging van de Uitvoeringsregeling AWR gaat het om de volgende gegevens: – de officiële naam van de instelling; – het nummer dat aan de instelling is toegekend bij inschrijving in het handelsregister; – het post- of bezoekadres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de instelling; – de doelstelling volgens de regelgeving van de instelling; – de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling; – de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid van de instelling. Bij de samenstelling van het bestuur gaat het vooral om de functies en de daarbij toegekende bevoegdheden en niet om de namen van de bestuurders. Wat betreft het beloningsbeleid gaat het niet alleen om de beleidsbepalers maar ook om de werknemers. Indien van toepassing kan hierbij worden volstaan met een verwijzing naar een van toepassing zijnde CAO of salarisregeling; – een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling, en – de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling. Volgens de toelichting moet onder meer het totaal aan ontvangen giften en erfenissen worden vermeld. Bestaande ANBI’s moeten op die datum in elk geval de informatie via internet publiceren over hun laatste volledige boekjaar. Het voorstel ligt op dit moment bij de Tweede Kamer.

Voor meer informatie www.anbi.nl